Citylager_logo

Allmänna bestämmelser

1. Avtal och villkor

1.1 Genom detta avtal får kunden rätt att under avtalperioden tillgång till angivet förrådsutrymme.

1.2 Villkor för förvaring i förrådsutrymmet regleras under ”allmänna bestämmelser”


2. Hyrestid och uppsägningstid

2.1 Avtalet gäller tillsvidare.

2.2 Uppsägning av avtalet kan ske av Citylager i Varberg AB eller av Kunden till utgången av en kalendermånad. Uppsägningen sker skriftligen via mail till info@citylager.se och ska vara Citylager tillhanda senast den 15:e i månaden annars förlängs avtalet ytterligare en månad.

2.3 När förrådet sagt upp ska lås, larmbricka & låskolv lämnats in, förådet ska vara tömt och städat senast utflyttningsdatumet. Utebliven städning debiteras.

2.4 Citylager har rätt att vi misskötsamhet säga upp avtalet i förtid om kunden har:

2.4.1 Använt förrådsutrymmet att förvara icke godkända eller lagliga föremål.

2.4.2 Hyrt ut förrådet i andra hand.

2.4.3 Brutit mot ordningregler i väsentlig grad.

2.4.4 Utebliven betalning med mer än 30 dagar.

2.4.5 Vid förtida uppsägning har Citylager rätt att debitera kunden alla kostnader inklusive krav och indrivning. Eventuella merkostnader för förvaring av godset debiteras kunden.


3. Hyra, Avgifter och eventuella ändringar i avtalet.

3.1 Hyran av förråd betalas i förskott, senast den 1:e i varje månad. Vid sen betalning tillkommer lagstadgad påminnelseavgift. Ytan som angivs är ungerfärlig och kan variera beroende på utformning.

3.2 Citylager har rättighet att skäligt justera hyran, detta meddelas minst 60 dagar innan justering.

3.3 Vid utebliven betalning så har Citylager efter 30 dagar rätt att vägra kunden tillträde till sitt förråd.

3.4 Fakturaavgift (papper) utgår enligt prislista.


4. Gods som förvaras i förråd

4.1 Det är inte tillåtet att förvara explosivt, brand, miljö, olagliga eller hälsofarligt gods i förrådet. Gods som kan orsaka skada eller olägenhet får ej förvaras i förrådet. Varor med högt värde bör ej förvaras i förrådet såsom smycken, äkta päls eller kontanter. Livsmedel eller gods som kan dra till sig skadeinsekter är inte tillåtet att förvara i förrådet. Följande är förbjudet att förvara i förrådet: olja, bensin, färg, kemiska, narkotiska preparat, djur, rengöringsmedel, sprängämne, vapen, ammunition, läkemedel, stöldgods.

5. Skötsel och användning av förråd.

5.1 Förrådet får enbart användas till att förvara gods. Kunden ska hålla god ordning och vara aktsam om det hyrda förrådet. Vid lastning och lossning så ska detta göras med hänsyn till andra hyresgäster. Inga förändringar eller arbeten får utföras i hyrt förråd. Vid skada på eller i hyrt förråd ska kunden meddela Citylager omgående.

5.2 När avtalet upphör så ska förrådet tömmas och städas. Låset, Låsbricka och Låskolv ska lämnas till Citylager. Om kunden inte gör detta så debiteras städning och bortforsling .

6. Tillgång och säkerhet.

6.1 För att komma in i anläggningen så krävs en nyckelbricka som är personlig, om nyckelbrickan o/e nyckel så ska Citylager meddelas omgående.

6.2 Kunden har tillgång till förrådet mellan 0600-2200.

6.3 Anläggningen är larmad och kameraövervakad.

7. Uthyrning i andrahand.

7.1 Kunden får inte hyra ut förråd i andrahand

8. Försäkring

8.1 Kunden ska ha förvarat gods försäkrat till verkligt värde och ska gälla hela avtalstiden.

9. Personuppgifter

9.1 Kunden samtycker till att Citylager AB behandlar, inhämtar och lämnar ut uppgifter om kunden för informationsändamål och marknadsföring.

10. Övrigt

10.1 Om kunden på något sätt orsakar falsklarm i anläggningen är kunden skyldig att betala samtliga kostnader som detta medfört.

10.2 Vid ändring av adress, telefon eller mail så ska detta meddelas Citylager.

11. Tvist

11.1 Tvist mellan kund och Citylager skall avgöras av Svensk domstol med tillämpling av svensk rätt.